Monday, 4 July 2016

Chinese Mandarin

WALT:Use the Chinese phrases

Riley = Іái IÌ
I eat hamburgers = Chī hàn bào bǎo
Apple = Ping Guo
Watermelon = Xi gua
Strawberry = Cao mei
Banana = Xiang jiao  
Steak = Niu rou
Lamb = yang rou
Chicken = ji rou
Pork = zhu rou
I eat noodles = Wǒ chĭ miàn tiào
My name is Riley = Wǒ jiào Іái IÌ
Sentence = Wo bu chi Xi gua = I don't like watermelon

No comments:

Post a Comment